Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

Νόμοι

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4440 / 2016

Ενιαίο σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και του 8 του Ν. 4369/ 2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4782 / 2021

Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4727 / 2020

Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/ 2102 και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/ 1024) - Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4412 / 2016

Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Κανονισμοί

ΚΕΔΥ - Κανονισμός επικοινωνίας
Δημοσίων υπηρεσιών

Το DocuTracks είναι απόλυτα
εναρμονισμένο με το ΚΕΔΥ

Κανονισμός (ΕΕ)
2016/ GDPR

Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία
των προσωπικών δεδομένων