Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακές Υπογραφές, Διαχείριση Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Αιτήσεις παροχής βοήθειας των χρηστών με προσωποποιημένη πρόσβαση για την πλήρη καταγραφή προβλημάτων και βλαβών.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 43, 15234, Χαλάνδρι, Αθήνα

docutracks@dataverse.gr

+30 210 6842379

Καταχώρηση Εγγράφων

Υποδέχεται με αυτόματο και εξουσιοδοτημένο τρόπο, έγγραφα από το email, το scanner, το fax και από οποιοδήποτε άλλο λογισμικό έχει εγκατεστημένο στον Η/Υ του κάθε χρήστης

Πρωτοκόλληση Εγγράφων

Διαχειρίζεται απλά, όλη την πολυπλοκότητα των διάφορων σημείων πρωτοκόλλησης σε έναν φορέα

Διαχείριση Εγγράφων

Καλύπτει πλήρως όλες τις απαιτήσεις ηλεκτρονικής διαχείρισης ενός εγγράφου

Διαχείριση Υπογραφών

Υποστηρίζει και ενσωματώνει στα έγγραφα απλές και προηγμένες πιστοποιημένες ψηφιακές υπογραφές που φυλάσσονται είτε τοπικά, είτε απομακρυσμένα, με συμβατό κατά eIDAS τρόπο

Διακίνηση Εγγράφων

Καλύπτει πλήρως όλα τα θέματα ηλεκτρονικής διακίνησης εντός και εκτός του οργανισμού

Versioning Εγγράφων

Διαχειρίζεται όλες τις εκδόσεις ενός εγγράφου στις διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής του

Αναζήτηση

Παρέχει δυνατότητες απλής και σύνθετης αναζήτησης στο περιεχόμενο και τα μεταδεδομένα των εγγράφων και των υποθέσεων

Σύνθεση Πρότυπων Εγγράφων

Υποστηρίζει την παραγωγή ψηφιακών εγγράφων που βασίζεται σε πρότυπα (templates)

Παραγωγή Αναφορών

Παραγωγή KPI's και παροχή δυνατοτήτων σχεδιασμού και παραγωγής απλών και σύνθετων αναφορών και παροχής στατιστικών, ως προς τη διευθέτηση και εκτέλεση εργασιών

Διαχείριση
Έργων

Παρέχει ένα ολοκληρωμένο μηχανισμό διαχείρισης και παρακολούθησης έργων, τηρώντας συστηματικά πληροφορίες και έγγραφα

Διαχείριση Υποθέσεων

Οργανώνει εννοιολογικά έγγραφα, δεδομένα και εργασίες σε υποθέσεις, διευθετώντας κάθε εργασία σε έναν φορέα

Διαχείριση Οργανογράμματος

Διαχειρίζεται πλήρως και ολιστικά τη δομή του οργανογράμματος, τις θέσεις και τους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τις εξουσιοδοτήσεις όλων των στελεχών σε έναν φορέα